Webshopok tájékoztatási kötelezettségei: ezekre figyelj

W

Számos webshop (webáruház) működik az országban, azonban csak nagyon-nagyon kevés felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a különböző jogszabályok írnak elő a működtetésre, üzemeltetésre.

(Amennyiben igényled, hogy legyen egy, jogilag megfelelő Általános Szerződési Feltétele a webshopodnak, valamint minden tájékoztatási kötelezettségnek meg akarsz felelni, úgy azt díjazás ellenében elkészítem neked. Személyes találkozó nem szükséges.)

a webshopokat szabályozó jogszabályok

Ha valaki egy helyen akarja megkeresni, hogy milyen szabályoknak, követelményeknek kell megfelelni, ha webshopot akar üzemeltetni, akkor nem fog sikerrel járni. A webshopokra vonatkozó jogi szabályokat nem találjuk meg egyetlen jogszabályban.

Hogy az összes szabályt megtudjuk, ahhoz nyolc jogszabályból kell összeszedni a vonatkozó rendelkezéseket. A webáruházakat az alábbi jogszabályok szabályozzák:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. kormányrendelet
 • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. NFGM-SZMM együttes rendelet
 • a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

előzetes tájékoztatási kötelezettség

A vonatkozó rendelkezések értelmében a webshopnak/weblapnak az alábbiakról kell tájékoztatni a fogyasztót:

 • a szolgáltató személyéről
 • az elektronikus szerződés megkötéséről
 • a szerződés tartalmáról és annak teljesítéséről
 • az egyes termékek tekintetében a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, valamint a jótállásról
 • a panaszkezelésről és a vitarendezés módjáról
 • egyéb tájékoztatási kötelezettségről.

webshopok tájékoztatási kötelezettségeiszolgáltató személyére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség keretében a távértékesítés (értsd pl. webshopból vásárlás) előtt az üzemeltetőnek a saját jogalanyiságára vonatkozó adatokat szükséges megismerhetővé tenni a fogyasztó számára, hogy a vállalkozást/egyéni vállalkozót be lehessen azonosítani. Erre azért van szükség, mert a fogyasztó a vásárlás során nem kerül közvetlen kapcsolatba az eladóval, kereskedővel.

Mindenképpen fel kell tüntetni a szolgáltató nevét. A szolgáltató nevének a feltüntetés megfelelő, ha az üzemeletető vagy a teljes cégnevet, vagy a rövidített cégnevet alkalmazza. Egyéni vállalkozó esetében az e.v. jelző használata szükséges. Ugyancsak fel kell tüntetni a szolgáltató székhelyét, vagy a címére vonatkozó adatokat.

Elegendő, ha a vállalkozás a cégjegyzékben szereplő székhely címét adja meg. Amennyiben a panaszkezelés postai cím eltér, akkor ezt a címet is fel kell tüntetni, de erről majd később, a panaszkezelés részben. A honlapon/webshopon szerepeltetni szükséges a szolgáltató valós, élő email címét, valamint az egyéb elérhetőségi adatokat is. Egyéb elérhetőségi adatokat alatt a következőket kell érteni: telefonszám vagy az oldalon keresztül kitölthető elektronikus bejelentőlap, formanyomtatvány.

A hatósági ellenőrzési gyakorlat elegendőnek és jogszerűnek is tartja azt, ha a vállalkozás a valós email cím mellett a telefonszámát is megadja, vagy hozzáférhetővé tesz egy elektronikus bejelentőlapot. Fel kell tüntetni a szolgáltatót regisztráló hatóság megnevezését, valamint a regisztrációs számra vonatkozó adatokat. Ezen adatok alatt a cégjegyzékszámot, vagy egyéni vállalkozóknál a nyilvántartási számot kell érteni.

A hatóság megnevezés alatt a cégjegyzéket vezető törvényszék cégbíróságának megnevezését kell érteni. Egyéni vállalkozó tekintetében a kereskedelmi nyilvántartást vezető jegyző megnevezését. Szerepeltetni kell a szolgáltató tevékenységének engedélyét.

Fontos kiemelni, hogy a webáruház üzemeltetése nem engedélyköteles tevékenység, a webáruház elindításához nincs szükség hatósági engedélyre. Azonban ha a webshop olyan termékeket árul, amelyet engedélykötelesek (pl. hasadó anyag, robbanóanyag, stb.), akkor fel kell tüntetni a tevékenységét engedélyező hatóság megnevezését, valamint az engedély számát. A fogyasztóval ismertetni kell az üzemeltető adószámát.

Elegendő, ha a vállalkozás feltünteti az adószámát vagy a közösségi adószámát. Felvilágosítást kell nyújtani a fogyasztó számára, ha a vállalkozás önkéntesen alávetette magát  valamilyen magatartási kódexnek. Ugyancsak tájékoztatni kell fogyasztót, hogy az adott webshop/webáruház kiszolgálását melyik tárhelyszolgáltató kezeli. Közzé kell tenni a tárhelyszolgáltató megnevezését, székhelyét, elérhetőségére vonatkozó adatok, kapcsolattartás adatait, email címét.

előzetes tájékoztatási kötelezettség az elektronikus szerződésre vonatkozóan

A fogyasztót tájékoztatni kell az általános szerződési feltételekről (ÁSZF). Hogy kell ezt megvalósítani? A honlap ÁSZF részét bemutató részét a fogyasztó lementhesse, lemásolhassa a számítógépére, kinyomtathassa, vagy az ÁSZF-et egy külön formátumban (jellemzően pdf vagy doc) letölthesse a számítógépére. A letöltés lehetőségének biztosítottnak kell lennie. A fogyasztóval meg kell ismertetni, hogy az elektronikus szerződés megkötése hogyan történik technikailag. Ez alatt azt kell érteni, hogy az üzemeltető tegye közzé, hogyan történik az elektronikus bevásárlás menete, amely magában foglalja, hogy kell-e regisztrálni, hogyan kell a terméket a bevásárló kosárba helyezni, a fizetés módjáról, a rendelés leadásáról, stb.

A szolgáltatónak tájékoztatást kell adnia arról, hogy a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e vagy, sem, a szerződés iktatásra kerül-e, valamint utólagosan hozzáférhető-e ez a szerződés. A fogyasztóval ismertetni kell, hogy az adatbeviteli hibákat (félre kattintás) hogyan javíthatja ki. Mindenképpen fel kell tüntetni, hogy a szerződés nyelve a magyar.

tájékoztatási kötelezettség a szerződés tartalmára, valamint a teljesítésre vonatkozóan

A webshopot üzemeltetőnek az oldalon tájékoztatni kell a fogyasztót a szerződéses termék vagy szolgáltatás tulajdonságairól (méret, szín, súly, stb.). Kötelező termékspecifikus leírást adni a termékhez. A fogyasztóval meg kell ismertetetni a megvételre kínált termék eladási árát, az egységárat, valamint a szolgáltatás díját. Nem nettó árat kell feltüntetni, hanem bruttó árat, az adóval megnövelt árat. Ugyancsak fel kell tüntetni, ha ezen felül felmerül-e egyéb költség, pl. csomagküldés, fuvardíj, stb. Elegendő, ha a vállalkozás:

 • közzéteszi az aktuális postai, vagy csomag futárszolgálati díjszabásárt – termék súlya vagy darabszáma alapján;
 • vagy rendelési összeghatártól függően határozza meg a szállítási díjat;
 • vagy fuvarozási költségátalányt tesz közzé.

tájékoztatási kötelezettség a kellékszavatosságra, termékszavatosságra és a jótállásra vonatkozóan

A kellékszavatosságot, termékszavatosságot és jótállási fogalmakat úgy kell használni, hogy a fogalmak közötti különbség a fogyasztó számára egyértelmű legyen. A termékszavatosság jogintézmény új, azt az új Ptk. vezette be.

Termékszavatosság: vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Amennyiben a termék kötelező jótállás hatálya alá tartozik, akkor ennek a jelzését. Elegendő, ha az üzemeltető vállalkozás feltünteti a fogyasztót megillető garanciális jogokat, az 1 éves jótállási határidőt, a jótállási jegy szerepét, valamint utalást arra, hogy a kötelező jótállás megléte nem érinti a fogyasztó törvényből eredő egyéb (pl. szavatosság) jogait.

Panaszkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség

A fogyasztót mindenképpen tájékoztatni kell a panaszkezelés módjáról. E tájékoztatásnak ki kell térnie arra, hogy a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nzve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségeiről.

Fontos megjegyezni, hogy a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Tájékoztatni kell a fogyasztót a a panaszkezelés helyéről, levelezési címről, email címről és telefonszámról. Ismertetni kell a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulás lehetőségéről. E tájékoztatási kötelezettségnek világosnak, egyértelműnek kell lennie.

tájékoztatási kötelezettség az elállási jogról

Az elállási jogról vonatkozóan most nem kívánok írni, mivel egy korábbi bejegyzésemben részletesen leírtam, ismertettem az elállási jogot.

szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények

A vállalkozásnak a fogyasztó részére számlát vagy nyugtát kell adnia a vásárlás után. Ugyancsak el kell juttatni a fogyasztó számára a jótállási jegyet, amelyen fel kell tüntetni a kötelező tartalmi elemeket.

Amennyiben igényled, hogy legyen egy, jogilag megfelelő Általános Szerződési Feltétele a webshopodnak, valamint minden tájékoztatási kötelezettségnek meg akarsz felelni, úgy azt díjazás ellenében elkészítem neked. Személyes találkozó nem szükséges.

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

Hozzászólok

Hirdetés

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

Közösség

Archívum